Algemene leveringsvoorwaarden van Cooqing B.V.
Hieronder vind je de Algemene leveringsvoorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die je met Cooqing B.V. sluit. In deze Algemene leveringsvoorwaarden staat veel informatie die voor jou van belang kan zijn. Lees de Algemene leveringsleveringsvoorwaarden daarom goed door. Wij adviseren je bovendien om de Algemene leveringsvoorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren, zodat je deze later nog terug kunt lezen.

Cooqing B.V. biedt restauranthouders en hobbykoks de mogelijkheid tot registratie op het platform van Cooqing zodat geregistreerde partijen met elkaar in contact kunnen komen om afspraken te maken die uiteindelijk zullen leiden tot een Cooqing event: een hobbykok kookt in een professionele keuken van een restaurant.

Artikel. 1              Definities

1.1 Cooqing B.V.: gevestigd te Puiflijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 855241718, handelend onder de naam Cooqing.

1.2 Platform: Het platform van Cooqing, te raadplegen via www.cooqing.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Gebruiker: De natuurlijke persoon, hobbykok, die gebruik maakt van het platform, hierna te noemen Gebruiker.

1.4 Aanbieder: De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, restauranthouder, die gebruik maakt van het platform, hierna te noemen Aanbieder.

1.5 Gebruikersleveringsvoorwaarden: De Algemene leveringsvoorwaarden welke gelden voor zowel de Gebruiker als de Aanbieder die gebruik maken van het platform van Cooqing B.V..

1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Cooqing, Gebruiker en/of Aanbieder.

1.7 Dienst: De Dienstverlening die door Cooqing B.V. wordt aangeboden bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Gebruikers  en Aanbieders hun vraag en aanbod kenbaar kunnen maken.

Artikel. 2              Toepasselijkheid

2.1 De Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2 Eventuele door Gebruiker of Aanbieder aangedragen leveringsvoorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen, maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Cooqing B.V. daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Deze aangedragen leveringsvoorwaarden, uitzonderingen en/of aanvullingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

Artikel. 3              Totstandkoming

3.1 Gebruiker en Aanbieder aanvaarden het aanbod dat Cooqing B.V. op het Platform doet op elektronische wijze door het volledig invullen en voltooien van het daartoe bestemde elektronische formulier.

3.2 Met de aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.

3.3 Cooqing B.V. zal de Overeenkomst per email bevestigen.

Artikel. 4              Bevestiging en Archivering

4.1. Indien het registratieproces succesvol is doorlopen, verzendt Cooqing B.V. een automatische bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst.

4.2. De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst, zoals opgeslagen bij Cooqing B.V.

Artikel. 5              Prijzen en Betaling

5.1 Alle tarieven op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.3 Gebruiker kan voor het gebruik van de Dienst aan Cooqing B.V. een vergoeding verschuldigd zijn. Indien dit voor een bepaalde Dienst geldt, zal dit nadrukkelijk op het Platform worden vermeld.

Artikel. 6              Opzegging en beëindiging

6.1 Zowel de Aanbieder als de Gebruiker kunnen de opzegging mededelen via info@cooqing.nl

Artikel. 7              Toegang Platform

7.1 Cooqing B.V. zal Aanbieder en Gebruiker toegang tot zoekfunctionaliteiten op het Platform verschaffen. Daartoe wordt aan Aanbieder en Gebruiker een inlogcode verstrekt.

7.2 Via de Website verkrijgt de Aanbieder en Gebruiker toegang tot het Platform.

7.3 Cooqing B.V. is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Aanbieder of Gebruiker, die zich aanmeldt Cooqing B.V. ook daadwerkelijk de persoon is als wie hij zegt dat hij is. Aanbieder of Gebruiker dient Cooqing B.V. op de hoogte te stellen als hij een vermoeden heeft dat de inlogcode in handen is gekomen van onbevoegden. Cooqing B.V. heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

7.4 Indien Cooqing B.V. tot het besef komt dat de inloggegevens van de Aanbieder of Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij hem daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.

7.5 Aanbieder en Gebruiker houden de door hen vermelde (persoons)gegevens up to date en staan in voor de juistheid daarvan. Zowel Aanbieder als Gebruiker stelt Cooqing B.V. onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons) gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.

7.6 De door Cooqing B.V. ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan.

Artikel. 8               Dienstverlening

8.1 Cooqing B.V. biedt een platform aan waarop Aanbieders en Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Aanbieders bieden, via het Platform, conform deze Algemene leveringsvoorwaarden hun restaurantkeuken beschikbaar. Gebruikers bieden hun kooktalent aan. Cooqing B.V. heeft hierbij slechts een faciliterende rol en heeft geen invloed op de uiteindelijke afspraken die Aanbieder met de Gebruiker maakt. Cooqing B.V. is te allen tijde gerechtigd  om haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

8.2 Cooqing B.V. heeft de inhoud van het Platform met de groots mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie is echter afkomstig van de Aanbieders en Gebruikers. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Cooqing B.V. is niet verantwoordelijk voor de door Aanbieders en Gebruikers geplaatste informatie.

8.3  Cooqing B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Aanbieders en Gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden door de Gebruiker.

8.4 Doordat Cooqing B.V. slechts een faciliterende rol speelt, kan Cooqing B.V. niet garanderen dat de Aanbieder aan de afgesproken verplichtingen zal voldoen noch dat de Aanbieder juiste gegevens aan de Gebruiker verstrekt.

8.5 Aanbieder vrijwaart Cooqing B.V. jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

8.6 De inhoud van het Platform is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cooqing B.V. kan echter niet garanderen dat alle door haar zelf geplaatste informatie op het Platform te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op het Platform en in andere van Cooqing B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

8.7 Verder kan Cooqing B.V. niet garanderen dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, Trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden het Platform en/of de systemen van Cooqing B.V. niet onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel. 9           Gebruik van de Dienst

9.1 De Aanbieder en de Gebruiker garanderen dat alle gegevens die opgegeven worden, waaronder maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens, die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Aanbieder dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst. Aanbieder en Gebruiker houden zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake van het verlenen van opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden.

9.2 Door het aanbieden van gegevens op het Platform, geven de Aanbieder en de Gebruiker toestemming deze gegevens te publiceren en garanderen zij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Cooqing B.V. bepaalt hoe en waar de gegevens worden getoond en omdat de plaatsing van de informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Aanbieder en Gebruiker zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op het Platform gepubliceerde gegevens. Zij garanderen dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garanderen zij dat zij met deze gegevens andere Aanbieders en Gebruikers niet onheus te bejegenen en dat zij de belangen en de goede naam van Cooqing B.V. niet zullen schaden.

9.3 De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

–    materiaal dat in strijd is met de wet, regelgeving of deze Algemene leveringsvoorwaarden;

–    materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

–    materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Cooqing B.V. of derden worden geschonden;

–    materiaal dat naar de mening van Cooqing B.V. in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

–    materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met het Platform concurrerende of vergelijkbare platforms;.

Cooqing B.V. behoudt zich tevens het recht voor om gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform. Dit naar beoordeling van Cooqing B.V. Cooqing B.V. zal dit de Aanbieder of Gebruiker in voorkomend geval per e-mail mededelen.

9.4 Het in het vorige lid gestelde zal uitgevoerd kunnen worden als de bedoelde informatie bijvoorbeeld onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd is met de wet of onrechtmatig is jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Aanbieder of Gebruiker op schadevergoeding. Dit kan ook uitgevoerd worden naar aanleiding van een klacht van een derde.

9.5 Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van het Platform door Aanbieder of Gebruiker worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen maar niet beperkt tot iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om (persoons)gegevens (waaronder e-mail adressen) van Aanbieders en/of Gebruikers te verzamelen en/of te publiceren voor welke reden dan ook.

9.6 Bij alle zoals in dit Artikel gestelde overtredingen en onrechtmatigheden heeft Cooqing B.V. het recht om de Overeenkomst te ontbinden, de (persoons)gegevens van de Aanbieder of Gebruiker te verwijderen en hen de toegang tot het Platform te ontzeggen. Daarnaast is Cooqing B.V. gerechtigd derden (autoriteiten) in te lichten, indien dit noodzakelijk is.

Artikel. 10           Onderhoud

10.1 Cooqing B.V.  is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van het Platform. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding.

Artikel. 11           Privacy

11.1 Cooqing B.V. verwerkt de (persoons)gegevens van Aanbieders en Gebruikers conform de op het Platform gepubliceerde privacy statement.

11.2 Indien Aanbieder in contact treedt met een Gebruiker en vice versa, verstrekt hij zijn (persoons)gegevens aan die Aanbieder en derhalve niet aan Cooqing B.V.. Cooqing B.V. heeft geen invloed op hoe Aanbieders met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en welke gegevens Gebruikers zullen verstrekken aan Aanbieders, en vice versa. Cooqing B.V. is niet verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens door Aanbieders en  kan niet garanderen dat de Aanbieders op een betrouwbare of veilige manier met de (persoons)gegevens van Gebruikers omgaan en vice versa. Aanbieders garanderen derhalve dat zij conform de geldende wet- en regelgeving de (persoons)gegevens welke zij ontvangen verwerken.

11.3 Op het Platform bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met (persoons)gegevens. Cooqing B.V. is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.

Artikel. 12           Aansprakelijkheid

12.1. Cooqing B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit Artikel blijkt.

12.2. Cooqing B.V. is, uit welke hoofde dan ook, slechts aansprakelijk jegens Aanbieders en Gebruikers in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De schade bedraagt maximaal een bedrag van €50, incl. 21% BTW.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van Cooqing B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.4 Cooqing B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, geleden door Aanbieder, Gebruiker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, welke ontstaan is door of  verband houdt met het gebruik en de werking  van het Platform.

12.5 Het in de vorige leden van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Cooqing B.V..

12.6 De aansprakelijkheid van Cooqing B.V. jegens Aanbieder en Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien aan Cooqing B.V. onverwijld en deugdelijk een schriftelijk ingebrekestelling aangeboden wordt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cooqing B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cooqing B.V. in staat is adequaat te reageren.

Artikel. 13           Vrijwaring

13.1 Aanbieder en Gebruiker vrijwaren Cooqing B.V. voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een  gesloten  Overeenkomst met Cooqing B.V., maar ook aangaande Overeenkomsten gesloten tussen Aanbieder en Gebruiker. Hieronder wordt in ieder geval ook verstaan dat Aanbieder en Gebruikers Cooqing B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente welke verband houden met de door Aanbieder of Gebruiker zelf geplaatste informatie (al dan niet conform Artikel 17).

13.2 Het vorige lid van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Cooqing B.V..

Artikel. 14           Beveiliging

14.1 Cooqing B.V. spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Cooqing B.V. legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel. 15           Verwijdering

15.1 Onverminderd het in Artikelen 6, 7 en 9.6 gestelde heeft Cooqing B.V. zonder recht op restitutie dan wel enige vorm van schadevergoeding het recht om zowel de Aanbieder als de Gebruiker uit te sluiten van gebruik van het Platform, zijn toegang te blokkeren en zijn (persoons)gegevens te verwijderen in de volgende gevallen:

– de Aanbieder of Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene leveringsvoorwaarden;

– de Aanbieder of Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

– de Aanbieder of Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;

– de Aanbieder of Gebruiker een waardering plaatst bij zijn eigen profiel;

– de Aanbieder of Gebruiker medewerkers van Cooqing B.V. onheus bejegend door middel van onder andere maar niet alleen smadelijke, lasterlijke, vulgaire, obscene of racistische uitingen.

Deze uitingen behoeven niet middels het Platform gedaan te zijn, maar kan ook door middel van e-mail, de mogelijkheid tot het sturen van berichten via het Platform of middels een ander communicatiemiddel.

Artikel. 16           Overmacht

16.1. Cooqing B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan Aanbieder of Gebruiker indien een omstandigheid waar Cooqing B.V. geen invloed op kan uitoefenen de nakoming belet.

16.2. In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Cooqing B.V. in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn Cooqing B.V., de Aanbieder en de Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat.

Artikel. 17           Intellectuele Eigendom

17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen door Cooqing B.V. die zelf gepubliceerd zijn op het Platform, liggen bij Cooqing Beheer B.V. , Cooqing B.V. of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Aanbieder of Gebruiker geplaatste materialen in hun profielen of anderszins. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cooqing B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

17.2 Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van het Platform op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

17.3 Het in 17.1 gestelde houdt ook in dat het Aanbieder noch Gebruiker is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooqing B.V., een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

17.4 Aanbieder en Gebruiker garanderen dat de door hen op het Platform geplaatste informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Aanbieder en Gebruiker vrijwaren Cooqing B.V. volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hen geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

17.5 Overtredingen zoals in de Artikelen 17.1, 17.2 en 17.3 vermeld, zullen beboet worden voor een bedrag van € 10.000,00 per overtreding per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel. 18           Wijzigingen Algemene leveringsvoorwaarden

18.1 Cooqing B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Cooqing B.V. zal er voor zorgen dat de meest actuele versie op het Platform staat vermeld. De versie welke ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst is gepubliceerd, is de geldige.

Artikel. 19           Slot bepalingen

19.1 Op deze Algemene leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst zijn Nederlands recht van toepassing.

19.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op deze Algemene leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst.

19.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.

19.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Algemene leveringsvoorwaarden en/of Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene leveringsvoorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene leveringsvoorwaarden en/of Overeenkomst gestalte word(en) gegeven.

19.5 Onder ‘schriftelijk’  wordt in deze Algemene leveringsvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Mocht u na het lezen van deze Algemene leveringsvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust  contact met ons op.

Cooqing B.V.
Van Mekerenstraat 9
6655 AM  Puiflijk
info@cooqing.nl

KvK-nummer: 855241718
BTW-nummer: NL855241718B01